Jednotné portálové řešení MPSV - důležité upřesňující informace

Aktualizace informací k 30.9.2019.

Spuštění nové verze elektronické evidence náhradního plnění prozatím odloženo
Spuštění nové verze elektronické evidence náhradního plnění prozatím odloženo

Odstávka aplikace Evidence náhradního plnění

V průběhu první poloviny října 2019 bude nahrazen Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí Jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená i změnu v používání aplikace Evidence náhradního plnění určené pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a pro odběratele náhradního plnění podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu migrace zadaných dokladů v režimu náhradního plnění do aplikace provozované v rámci Jednotného portálového řešení je nezbytná odstávka stávající aplikace Evidence náhradního plnění tak, aby došlo k přesunu všech doposud zadaných dokladů do nově připravené aplikace. To v praxi znamená, že ode dne 5. 10. 2019 od 16:00 hod. do 11. 10. 2019 do 14:00 hod. nebude možné zadávat doklady do Evidence náhradního plnění.

Z důvodu zajištění kontinuálního zadávání dokladů v režimu náhradního plnění je potřeba zadat doklady, u kterých by mělo dojít v době odstávky k uplynutí zákonné lhůty pro jejich zadání, nejpozději do 5. 10. 2019 do 16:00 hod.

Pozor na novou adresu portálu

Faktury zadané do stávající Evidence náhradního plnění budou automaticky migrovány do aplikace provozované v rámci Jednotného portálového řešení.

Rekapitulace situace ohledně zadávání dokladů do Evidence náhradního plnění v průběhu přechodu na Jednotné portálové řešení:

do 5. 10. do 16:00 hod. budou doklady zadávány do stávající aplikace náhradního plnění umístěné na https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob,

od 11. 10. 2019 od 14:00 hod. budou doklady zadávány do nové aplikace náhradního plnění umístěné na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/evidence-nahradniho-plneni; na této adrese budou v týdnu od 7. 10. 2019 k dispozici statické informace týkající se nové aplikace Evidence náhradního plnění včetně uživatelského manuálu.

Nový způsob přihlašování

Evidence náhradního plnění bude od 11. 10. 2019 provozována v rámci Jednotného portálového řešení, nepřinese žádné změny, pokud jde o její funkcionalitu či strukturu zadávaných dat. Je však potřeba opakovaně upozornit na změnu přihlašování právnických a fyzických osob do Jednotného portálového řešení. Jedná se o změnu, která vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tedy o nutnost prokázání totožnosti pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Do Jednotného portálového řešení se tak bude možné přihlásit dvěma způsoby:

prostřednictvím systému e-identita - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tj. na adrese https://www.eidentita.cz,

prostřednictvím informačního systému datových schránek - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na informačním systému datových schránek, tj. na adrese https://www.datoveschranky.info/.

Chráněný trh práce
Chráněný trh práce

Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Zaměstnavatelé uznaní za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mají podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti povinnost předkládat Úřadu práce České republiky roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. V rámci Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí budou roční zprávu zadávat od 28. 6. 2019 do aplikace připravené na adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/-/rocni-zprava-o-cinnosti-zamestnavatele-uznaneho-na-chtp. Na této adrese je také možné formulář roční zprávy stáhnout, vyplnit a zaslat Úřadu práce České republiky.

Z důvodu statistického vyhodnocování informací zadávaných do roční zprávy žádáme zaměstnavatele, aby preferovali zadání údajů do připravené aplikace, a to i v případě, že již v průběhu roku 2019 roční zprávu o své činnosti Úřadu práce České republiky zaslali. Informace zadané do připravené aplikace umožní vyhodnotit situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, resp. poskytnou Ministerstvu práce a sociálních věcí informace potřebné pro zajištění efektivních a systémových změn v oblasti chráněného trhu práce.

Stejně jako v případě evidence náhradního plnění se budou zaměstnavatelé přihlašovat k připravené aplikaci prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, tj. prostřednictvím systému e-identita nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.


V případě dotazů a nejasností se můžete obrátit na tel. 844 844 803, callcentrum‌‌M‌‌mpsv.cz, případně přímo na Sekci nám. ministryně pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky, oddělení 401, které má tuto problematiku na starosti.

###message